Procediment

Revisió d'actes nuls de ple dret sobre la declaració de prescripció del dret a la devolució.

Dades generals

Denominació

Revisió d'actes nuls de ple dret sobre la declaració de prescripció del dret a la devolució.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment l'objecte del qual és declarar la nul·litat dels actes dictats en matèria tributària, que hagin posat fi a la via administrativa o contra els quals no s'hagi recorregut en termini, en els supòsits següents: a) Que lesionin els drets i llibertats susceptibles d'empara constitucional. b) Que hagin estat dictats per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del territori. c) Que tinguin un contingut impossible. d) Que siguin constitutius d'una infracció penal o que es dictin a conseqüència d'aquesta. e) Que hagin estat dictats prescindint totalment i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat en els òrgans col·legiats. f) Els actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament jurídic pels quals s'adquireixen facultats o drets quan no es reuneixin els requisits essencials per a la seva adquisició. g) Qualsevol altre que s'estableixi expressament en una disposició de rang legal.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT
Oficines de Correus
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Quan el procediment s'iniciï a instància de l'interessat, s'adreçarà un escrit a l'òrgan que va dictar l'acte la revisió del qual es pretén.

Fases del procediment/servei

Inici: D'ofici, per acord de l'òrgan que va dictar l'acte o del seu superior jeràrquic, o a instància de l'interessat, mitjançant un escrit adreçat a l'òrgan que va dictar l'acte la revisió del qual es pretén. L'inici d'ofici serà notificat a l'interessat.
Es podrà acordar motivadament la inadmissió a tràmit de les sol·licituds formulades pels interessats, sense que calgui demanar dictamen de l'òrgan consultiu, quan l'acte no sigui ferm en via administrativa o la sol·licitud no es basi en alguna de les causes de nul·litat assenyalades o no tingui fonament d'una manera manifesta, així com en cas que s'hagin desestimat quant al fons altres sol·licituds substancialment iguals.Tramitació: Es donarà audiència per un termini de 15 dies a l'interessat i a les altres persones a les quals l'acte va reconèixer drets o els interessos de les quals van resultar afectats per l'acte, perquè puguin al·legar i presentar els documents i justificants que estimin pertinents.
Conclòs el tràmit d'audiència, es formularà una proposta de resolució a l'òrgan competent per resoldre.
Sobre la proposta de resolució se sol·licitarà el dictamen del Consell d'Estat. La declaració de nul·litat requerirà el dictamen favorable del Consell d'Estat.Finalització: Resolució adoptada pel ministre d'Economia i Hisenda o l'òrgan en què delegui.
Caducitat.
Desestimació per silenci administratiu si el procediment s'ha iniciat a instància de l'interessat.

Termini de resolució

1 Any/s

Òrgan de resolució

Ministre d'Economia i Hisenda o òrgan en què delegui

Recursos

Recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 217. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa. Artículos 4 a 6. (BOE 27-mayo-2005)