Procediment

Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos de declaració de prescripció del dret a la devolució.

Dades generals


Denominació

Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos de declaració de prescripció del dret a la devolució.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Accés als registres i arxius que formin part d'un expedient conclòs a la data de la sol·licitud, per un obligat tributari que hagi estat part en el procediment.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT
Oficines de Correus
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Sol·licitud d'accés.

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació de la sol·licitud d'accés.
Tramitació: Per l'òrgan que va tramitar l'expedient.
Finalització: Resolució de l'òrgan que va tramitar l'expedient.
Execució: Si els documents que formen l'expedient estan emmagatzemats per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, se'n facilitarà l'accés a l'interessat pels esmentats mitjans. L'accés inclourà el dret a obtenir-ne còpia. L'accés no s'estendrà a documents que afectin interessos de tercers o la intimitat de les persones, o que així ho disposi la normativa vigent.

Termini de resolució

1 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 99.5. y 221. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículo 94. (BOE 5-septiembre-2007)