Procediment

Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos en procediments de contractació i de responsabilitat patrimonial.

Dades generals

Denominació

Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos en procediments de contractació i de responsabilitat patrimonial.

Tipus de procediment

Contractació i gestió econòmica de l'Administració

Matèria

Contractació i responsabilitat patrimonial

Objecte

Accés als registres i arxius que formin part d'un expedient conclòs a la data de la sol·licitud, per un obligat tributari que hagi estat part en el procediment.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica.

  • Altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015

Documentació

Sol·licitud d'accés.

Fases del procediment/servei

  • Inici: Presentació de la sol·licitud d'accés.

  • Tramitació: Per l'òrgan que va tramitar l'expedient.

  • Finalització: Resolució de l'òrgan que va tramitar l'expedient.

  • Execució: Si els documents que formen l'expedient estan emmagatzemats per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, se'n facilitarà l'accés a l'interessat pels esmentats mitjans. L'accés inclourà el dret a obtenir-ne còpia. L'accés no s'estendrà a documents que afectin interessos de tercers o la intimitat de les persones, o que així ho disposi la normativa vigent.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

3 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recorrer.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (BOE 26-octubre-2001)

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas