Procediment

Contractació en l'àmbit de l'Agència Tributària.

Dades generals

Denominació

Contractació en l'àmbit de l'Agència Tributària.

Tipus de procediment

Contratació Pública

Matèria

Contractació i Responsabilitat Patrimonial

Objecte

Règim jurídic que regula els contractes d'obres, serveis i subministraments que formalitza l'Agència Tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica.

  • FACE (Punt general d'entrada de factures electròniques).

  • Altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015

Documentació

Ofertes Esmenes Plecs de clàusules administratives particulars Plec de prescripcions tècniques

Fases del procediment/servei

  • Inici. Es produeix amb l'aprovació de l'expedient per l'òrgan de contractació i amb la posterior convocatòria pública s'obre el procés de presentació d'ofertes o bé s'invita directament els empresaris prèviament seleccionats a presentar ofertes.

  • Tramitació. Se selecciona els empresaris d'acord amb els criteris que figurin en els plecs, si s'escau, i després es valora i selecciona l'oferta que obtingui la millor puntuació, quan existeixi concurrència, aplicant els criteris de valoració prèviament aprovats.

  • Finalització. El procediment finalitzarà amb alguna de les següents decisions de l'òrgan de contractació: adjudicació, desistiment, renúncia o declaració de desert.

  • Execució. L'execució del contracte implica donar compliment a l'objecte del contracte a satisfacció de la unitat encarregada del seguiment i execució.

Termini de resolució

2 mes/os

Òrgan de resolució

El president de l'Agència, com a òrgan de contractació. Sens perjudici de la delegació de competències que pugui existir sobre això.

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recorrer.

Recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (BOE 26-octubre-2001)

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (BOE 16-noviembre-2011)

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y del registro contable de factura en el Sector Público (BOE 28-diciembre-2013)