Procediment

Incidències en la contractació en l'àmbit de l'Agència Tributària.

Dades generals

Denominació

Incidències en la contractació en l'àmbit de l'Agència Tributària.

Tipus de procediment

Contractació i gestió econòmica de l'Administració

Matèria

Contractació i Responsabilitat Patrimonial

Objecte

Incidències sorgides entre l'Administració i el contractista durant l'execució del contracte: Modificació de les condicions, ampliació del termini, resolució del contracte, sol·licitud d'indemnitzacions per danys, cessió de contractes, reajustament d'anualitats i imposició de penalitats

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica.

  • Altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015

Documentació

Proposta de l'Administració o sol·licitud del contractista.

Fases del procediment/servei

  • Inici. Proposta de l'Administració o sol·licitud del contractista.

  • Tramitació. Audiència al contractista.

  • Finalització. El procediment finalitzarà amb alguna de les següents decisions de l'òrgan de contractació: aprovació o no aprovació de la incidència.

  • Execució. Actes i documents encaminats a complir la incidència aprovada.

Termini de resolució

3 mes/os

Òrgan de resolució

El president de l'Agència, com a òrgan de contractació. Sens perjudici de la delegació de competències que pugui existir sobre això.

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recorrer.

Recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (BOE 16-noviembre-2011)

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (BOE 26-octubre-2001)