Procediment

Direcció General de Tributs

Dades generals


Denominació

Direcció General de Tributs

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Servei prestat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària a través del qual la Direcció General de Tributs pot sol·licitar informe a l'Agència Tributària en relació amb consultes tributàries que li han estat plantejades.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

Inici: Enviament dels documents
Finalització: Obtenció d'acusament de recepció

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa de tramitación

Resolución de 28 de diciembre de 2009,de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-diciembre-2009)

Normativa Básica

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 65 y 67. (BOE 5-septiembre-2007)