Procediment

Obtenció de certificats tributaris de terceres persones. Estar al corrent de les obligacions tributàries.

Dades generals

Denominació

Obtenció de certificats tributaris de terceres persones. Estar al corrent de les obligacions tributàries.

Tipus de procediment

Certificats

Matèria

Impostos

Objecte

Proporcionar de manera directa, telemàtica i immediata a les Administracions Públiques, certificats tributaris de terceres persones que els necessitin per a la tramitació de procediments administratius de la seva competència, sempre que l'esmentada cessió directa d'informació tributària disposi del consentiment previ del contribuent o estigui prevista en una llei.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Fases del procediment/servei

  • Inici: Emplenament de la sol·licitud en línia i enviament telemàtic.

  • Tramitació: Encreuament de les dades de la sol·licitud amb la base de dades de l'AEAT. Intervenció de funcionari només en casos en els quals no sigui possible l'emissió del certificat mitjançant actuació administrativa automatitzada.

  • Finalització: Emissió del certificat telemàtic, mitjançant actuació automatitzada quan sigui possible o per diferit, en cas que no sigui possible l'emissió immediata.
    Una vegada emès el certificat, el contribuent podrà manifestar la seva disconformitat amb qualsevol de les dades que formin part del seu contingut en el termini de 10 dies, comptats a partir del dia següent al de la seva recepció, mitjançant un escrit en el qual sol·liciti la modificació del certificat, al qual s'adjuntaran els elements de prova que estimi convenients per acreditar la seva sol·licitud. Si s'estimés incorrecte el certificat expedit, es procedirà a l'emissió d'un de nou en el termini de 10 dies. Si no es considerés procedent expedir un nou certificat, es comunicarà al contribuent expressant els motius en què es fonamenta.

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 5: Proactiu

Normativa

Normativa Básica

Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias. Disposición adicional 4ª (BOE 10-diciembre-1998).

LEY 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 18-diciembre-2003)

LEY 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad. (BOE 19-noviembre-2005)

REAL DECRETO 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. (BOE 5-septiembre-2007)

ORDEN de 18 de noviembre de 1999 por la que se regula el suministro de información tributaria a las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, así como los supuestos contemplados en el artículo 113.1 de la Ley General Tributaria. (BOE 30-noviembre-1999)

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 02-10-2015).

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE 02-10-2015).