Procediment

Obtenció de certificats tributaris de terceres persones. Impost sobre Activitats Econòmiques.

Dades generals


Denominació

Obtenció de certificats tributaris de terceres persones. Impost sobre Activitats Econòmiques.

Tipus de procediment

Certificats

Matèria

Impostos

Objecte

Proporcionar de manera directa, telemàtica i immediata a les administracions públiques, certificats tributaris de terceres persones que necessitin per a la tramitació de procediments administratius de la seva competència, sempre que l'esmentada cessió directa d'informació tributària disposi del consentiment previ del contribuent o estigui prevista en una llei.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Emplenament de la sol·licitud en línia.

Fases del procediment/servei

Inici: Emplenament de la sol·licitud en línia.Tramitació: Encreuament de les dades de la sol·licitud amb la base de dades de l'AEAT. Finalització: Emissió del certificat telemàtic, mitjançant actuació automatitzada.Una vegada emès el certificat, el contribuent podrà manifestar la seva disconformitat amb qualsevol de les dades que formin part del seu contingut en el termini de 10 dies, comptats a partir de l'endemà de la seva recepció, mitjançant un escrit en el qual sol·liciti la modificació del certificat, al qual s'adjuntaran els elements de prova que estimi convenients per acreditar la seva sol·licitud. Si s'estima incorrecte el certificat expedit, es procedirà a l'emissió d'un de nou en el termini de 10 dies. Si no es considera procedent expedir un nou certificat, es comunicarà al contribuent expressant els motius en què es fonamenta.

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 5: Proactiu

Normativa


Normativa Básica

Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad. Disposición adicional 3ª. (BOE 19-noviembre-2005)

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 95.2. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículo 71.3. (BOE 5-septiembre-2007)

ORDEN de 18 de noviembre de 1999 por la que se regula el suministro de información tributaria a las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, así como los supuestos contemplados en el artículo 113.1 de la Ley General Tributaria. (BOE 30-noviembre-1999)

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 02-10-2015).

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE 02-10-2015).

Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias. Disposición adicional 4ª (BOE 10-diciembre-1998).