Procediment

Emissió de cartes de pagament de la Direcció General del Cadastre.

Dades generals


Denominació

Emissió de cartes de pagament de la Direcció General del Cadastre.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Servei prestat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària a través del qual la Direcció General del Cadastre descarrega les cartes de pagament per comunicar a l'Agència Tributària, una vegada notificades, la data de notificació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Carta de pagament

Fases del procediment/servei

No hi ha fases específiques d'actuació.

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. (BOE 5-septiembre-2007)