Procediment

Gestió de sol·licituds d'informació no estructurada

Dades generals

Denominació

Gestió de sol·licituds d'informació no estructurada

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Recepció de sol·licituds d'informació i tramesa a altres organismes públics

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Administración

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Fases del procediment/servei

  • Inici. Sol·licitud per via telemàtica de la informació per part de l'administració pública de què es tracti.

  • Tramitació. Si és procedent el subministrament d'informació, preparació d'aquesta informació.

  • Finalització. Posada a disposició de la documentació preparada.

Formularis

Gestió de sol·licituds d'informació no estructurada (tramitació electrònica)

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 95. (BOE 18-diciembre-2003)

Orden Ministerial de 18 de noviembre de 1999, por la que se regula el suministro de información tributaria a las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, así como los supuestos contemplados en el artículo 113.1 de la Ley General Tributaria. (BOE 30-noviembre-1999)

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 02-10-2015).

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE 02-10-2015).

Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias. Disposición adicional 4ª. (BOE 10-diciembre-1998).

Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la productividad. Disposición adicional 3ª. (BOE 19-noviembre-2005).