Procediment

Presentació de factures al cobrament i altres documents relacionats amb el cobrament de factures

Dades generals


Denominació

Presentació de factures al cobrament i altres documents relacionats amb el cobrament de factures.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Contractació i responsabilitat patrimonial

Objecte

Tramitació de factures de CAIXA presentades pels proveïdors per al pagament.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Factures

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació de factura
Tramitació: Revisió i conformitat administrativa de la factura
Finalització: Pagament o devolució de la factura

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, BOE 16/11/2011)

Normativa que aprueba la inclusión del procedimiento o servicio en el registro

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónico y creación del Registro Contable de facturas en el Sector Público (BOE 28-diciembre-2013)