Procediment

Models no vigents de l'impost sobre el valor afegit

Dades generals


Denominació

Models no vigents de l'impost sobre el valor afegit

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació de models de declaracions referides a l'impost sobre el valor afegit corresponents a períodes impositius amb termini de presentació finalitzat. Quan la presentació impliqui un deute nou, o import superior per ingressar al de l'autoliquidació anterior o una quantitat per retornar o compensar inferior a l'anteriorment autoliquidada, es meritaran els recàrrecs per declaració extemporània.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT

Documentació

El corresponent model disponible

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. ( BOE 18-diciembre-2003 )

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. ( BOE 29-diciembre-1992 )