Procediment

Models no vigents de l'impost sobre societats.

Dades generals


Denominació

Models no vigents de l'impost sobre societats.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació de models de declaracions referides a l'impost sobre societats corresponents a períodes impositius amb termini de presentació finalitzat. Quan la presentació impliqui un deute nou, o import superior per ingressar al de l'autoliquidació anterior o una quantitat per retornar o compensar inferior a l'anteriorment autoliquidada, es meritaran els recàrrecs per declaració extemporània.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

El corresponent model disponible

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 18-diciembre-2003)