Procediment

Altres models no vigents

Dades generals


Denominació

Altres models no vigents

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació de models de declaracions referides a impostos diferents de l'Impost de societats i de l'impost sobre el valor afegit, corresponents a períodes impositius amb termini de presentació finalitzat. Quan la presentació impliqui un deute nou, o import superior per ingressar al de l'autoliquidació anterior o una quantitat per retornar o compensar inferior a l'anteriorment autoliquidada, es meritaran els recàrrecs per declaració extemporània.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT

Documentació

El corresponent model disponible

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 26, 27, 62, 122. (BOE 18-diciembre-2003)