Procediment

Denúncia tributària

Dades generals


Denominació

Denúncia tributària

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Posar en coneixement de l'Administració tributària fets o situacions que puguin ser constitutius d'infraccions tributàries o tenir transcendència per a l'aplicació dels tributs.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2005.

Documentació

Sol·licitud de l'interessat adjuntant-hi la documentació que consideri oportuna.

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació de la denúncia pel denunciant. A través d'aquesta denúncia, el denunciant posa en coneixement de l'Administració tributària fets o situacions que puguin ser constitutius d'infraccions tributàries o tenir transcendència per a l'aplicació dels tributs.
Tramitació: Un cop rebuda una denúncia, es remetrà a l'òrgan competent per dur a terme les actuacions que puguin escaure.
Finalització:
- Arxivament de la denúncia quan es consideri infundada o quan no es concretin o identifiquin suficientment els fets o les persones denunciades.
- Iniciació de les actuacions que siguin procedents si existeixen indicis suficients de veracitat en els fets imputats i aquests són desconeguts per l'Administració tributària.
En aquest cas, la denúncia no formarà part de l'expedient administratiu.
No es considerarà el denunciant interessat en les actuacions administratives que s'iniciïn com a conseqüència de la denúncia ni se l'informarà del resultat d'aquestes. Tampoc no estarà legitimat per a la interposició de recursos o reclamacions en relació amb els resultats de les actuacions esmentades.

Formularis

Denúncia tributària. Tramitació electrònica

Denúncia tributària. Tramitació presencial

Òrgan de resolució

No finalitza per resolució.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 114. (BOE 18-diciembre-2003)