Procediment

Denúncia de pagaments en efectiu

Dades generals

Denominació

Denúncia de pagaments en efectiu

Tipus de procediment

Suggeriments, queixes, denúncies i informació als ciutadans

Matèria

Impostos

Objecte

Informar l'Agència Tributària, identificant l'altra part, de l'incompliment de la limitació als pagaments en efectiu amb un import igual o superior a 2.500 euros o el seu contravalor en moneda estrangera (15.000 si el pagador és persona física que no actua com a empresari professional sense domicili fiscal a Espanya).
Si es fa dins dels tres mesos següents al pagament s'estarà exempt de responsabilitat en la consegüent infracció.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica

  • Oficines de l'AEAT

Fases del procediment/servei

  • Inici: Presentació de la denúncia per part del denunciant.

  • Tramitació: Rebuda una denúncia, s'enviarà a l'òrgan competent per dur a terme les actuacions que siguin procedents.

  • Finalització:
    - Arxivament de la denúncia quan es consideri infundada o quan no es concretin o identifiquin prou els fets o les persones denunciades.
    - Iniciació de les actuacions que siguin procedents si hi ha indicis suficients de veracitat en els fets imputats i si són desconeguts per l'Administració tributària.

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Artículo 7. (BOE 30-octubre-2012)