Procediment

Denúncia de pagaments en efectiu

Dades generals


Denominació

Denúncia de pagaments en efectiu

Tipus de procediment

Suggeriments, queixes, denúncies i informació als ciutadans

Matèria

Impostos

Objecte

Informar l'Agència Tributària, identificant l'altra part, de l'incompliment de la limitació als pagaments en efectiu amb un import igual o superior a 2.500 euros o el seu contravalor en moneda estrangera (15.000 si el pagador és persona física que no actua com a empresari professional sense domicili fiscal a Espanya).
Si es fa dins dels tres mesos següents al pagament s'estarà exempt de responsabilitat en la consegüent infracció.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT

Fases del procediment/servei

Inici:Presentació

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Artículo 7. (BOE 30-octubre-2012)