Procediment

Registre de les successions i representacions legals de menors i incapacitats

Dades generals

Denominació

Registre de les successions i representacions legals de menors i incapacitats

Tipus de procediment

Registres i censos

Matèria

Impostos

Objecte

Registre i gestió de la successió, en els termes esmentats en els articles 39 i 40 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, de les persones físiques difuntes i de les persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, extingides. També és aplicable al registre i la gestió de la representació legal d'aquelles persones que no tinguin capacitat d'obrar d'acord amb el dret.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciudadano - Empresa

ofici

Sol·licitant: Ciudadano - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica. Seu electrònica de l'Agència Tributària

Documentació

Els que, segons la normativa civil, acreditin la defunció i successió de la persona física o acreditin la representació legal de la persona sense capacitat d'obrar.

Els que, segons la normativa civil o mercantil, acreditin l'extinció i successió de la persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària.

En particular, en el cas de successió de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, s'haurà d'acreditar la cancel·lació registral de la persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica extingida en tots aquells casos d'inscripció obligatòria.

Fases del procediment/servei

Si no és procedent l'alta d'ofici, la tramitació serà la següent:
Inici-aportació de forma telemàtica o presencial per part dels successors o representants legals dels documents civils o mercantils que acreditin la defunció, successió, extinció o representació legal, segons que correspongui.
El funcionari encarregat de la tramitació comprovarà el contingut dels documents. Si adverteix defectes o omissions, ho comunicarà a l'interessat perquè els esmeni en un termini de 10 dies.

Formularis

Tramitació presencial: sol·licitar alta

Tramitació telemàtica: sol·licitar alta

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en relación con el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de menores e incapacitados para la realización de trámites y actuaciones por Internet ante la Agencia Tributaria (BOE 21-mayo-2010)..