Procediment

Certificació prèvia per a la realització material de pagaments d'organismes de la Comunitat Autònoma de Catalunya a través de les entitats de crèdit (Apartat tercer de l'antiga Ordre HFP/878/2017)

Dades generals

Denominació

Certificació prèvia per a la realització material de pagaments d'organismes de la Comunitat Autònoma de Catalunya a través de les entitats de crèdit (Apartat tercer de l'antiga Ordre HFP/878/2017)

Tipus de procediment

Contractació Pública

Matèria

Tresor i Política Financera

Objecte

Facilitar el procediment establert en l'apartat tercer de l'antiga Ordre HFP/878/2017, de 15 de setembre, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics de 15 de setembre de 2017, pel qual s'adopten mesures en defensa de l'interès general i en garantia dels serveis públics fonamentals a la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Administración

Lloc de presentació

Telemàtica. Seu electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Obtenció del certificat per autoritzar ordres de pagament (tramitació electrònica)

Termini de resolució

No en té

Òrgan de resolució

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Orden HFP/1/2018, de 10 de enero, por la que se modifica la Orden HFP/996/2017, de 17 de octubre, por la que se articula el sistema de pago a terceros acreedores por cuenta de la Comunidad Autónoma de Cataluña con cargo a las entregas a cuenta correspondientes a su participación en los regímenes de financiación autonómica, mediante la constitución de una cuenta para la consignación de estos pagos(BOE, 12-enero-2018)

Orden HFP/996/2017, de 17 de octubre, por la que se articula el sistema de pago a terceros acreedores por cuenta de la Comunidad Autónoma de Cataluña con cargo a las entregas a cuenta correspondientes a su participación en los regímenes de financiación autonómica, mediante la constitución de una cuenta para la consignación de estos pagos (BOE, 18-octubre-2017)

Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña (BOE, 16-septiembre-2017)

Orden HFP/1281/2017, de 22 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de diciembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en ejecución de la resolución del Senado de 27 de octubre de 2017, por la que se acuerda la aplicación de determinadas medidas en relación con la Generalitat de Cataluña de conformidad con el artículo 155 de la Constitución (BOE, 27-diciembre-2017)