Procediment

Trànsit: Utilització de precintes de tipus especial