Procediment

II. EE. Llibre comptabilitat d'existències