Procediment

Model 590. II. EE. Sol·licitud de devolució per exportació o expedició