Procediment

IVA. Verificació de dades / Comprovació limitada - Autoliquidacions