Procediment

IS. Verificació de dades / Comprovació limitada