Procediment

Impost sobre determinats mitjans de transport. Verificació de dades / Comprovació limitada.