Procediment

Model 309. IVA. Declaració-liquidació no periòdica.