Procediment

Model 151. Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol.