Procediment

Model 650. Impost sobre successions i donacions. Autoliquidació adquisició "mortis causa".