Procediment

IS. Inscripció en el Registre especial d'unions temporals d'empreses del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques