Procediment

Model 043. Taxa fiscal sobre el joc. Sales de bingo. Sol·licitud liquidació.