Procediment

Entitats sense fins lucratius Llei 49/2002. Presentació de la memòria econòmica anual.