Procediment

Opció pel règim de fusions, escissions, aportacions no dineràries i bescanvi de valors.