Procediment

Model 247. IRNR. Impost sobre la renda de no residents. Comunicació del desplaçament a l'estranger efectuat per treballadors per compte d'altri.