Procediment

IVA. Reconeixement d'un percentatge provisional de prorrata i sol·licitud de canvi.