Procediment

Autoritzacions. Sol·licituds de criteris d'imputació temporal diferents de la meritació.