Procediment

Autoritzacions. Acords previs de valoració o de qualificació i valoració de rendes procedents de determinats actius intangibles.