Procediment

Alienació de béns embargats o aportats com a garantia mitjançant subhasta