Procedemento

Formalidades alfandegueiras: Autorización de declaración a través de inscrición nos rexistros do declarante