Procedemento

Garantía e pagamento: Autorización de garantía global (incluíndo reducións e dispensa).