Procedemento

II. EE. Modelo 523. Aplicación do beneficio de devolución dos IIEE sobre o alcohol e bebidas alcohólicas