Procedemento

IVE. Comunicación da modificación da base impoñible en supostos de concurso e por crédito incobrable