Inicio

Dende esta plataforma vostede poderá acceder aos servizos electrónicos que a Axencia Tributaria pon á súa disposición e poderá realizar os seus trámites durante ás 24 horas dous 365 días do ano, se ben ha de ter en conta que os pagamentos realizados a través desta Sede están suxeitos aos límites horarios que poidan establecer as entidades colaboradoras.

Coincidiendo con el inicio del plazo general de presentación del Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes, ejercicio 2019, se ha publicado un portal que reúne todas las novedades y ayudas para la campaña.

A situación sanitaria unha vez finalizado o estado de alarma aconsella manter as medidas de prevención fronte ao COVID-19, sendo unha delas a de minimizar a manipulación de documentos en papel pola posibilidade de pervivencia do virus neste soporte físico. Por iso considérase conveniente que a AEAT manteña o sistema alternativo de expedición dos certificados de residencia fiscal aprobados pola Orde EHA/3316/2010, do 17 de decembro, acompañados do anexo explicativo, en castelán e en inglés, do procedemento de cotexo destes.

El día 16.06.2020 se publicó en el BOE  la Orden HAC/530/2020, que aprueba los modelos 770 "Autoliquidación de intereses de demora y recargos para la regularización voluntaria prevista en el artículo 252 de la Ley General Tributaria" y 771 "Autoliquidación de cuotas de conceptos y ejercicios sin modelo disponible en la Sede electrónica de la AEAT T para la regularización voluntaria prevista en el artículo 252 de la Ley General Tributaria".

A partir do 1 de xullo as oficinas da Axencia Tributaria prestarán todos os servizos habituais de forma presencial con cita previa.