Procedemento

IAE. Declaración de alta, variación ou baixa no imposto sobre actividades económicas (IAE) e comunicación do importe neto da cifra de negocios para os efectos de IAE (tramitación ante a AEAT)