Procedemento

Modelo 193. Declaración Informativa. Retencións e ingresos á conta do IRPF sobre determinados rendementos do capital mobiliario. Retencións e ingresos á conta do IS e IRNR (establecementos permanentes) sobre determinadas rendas. Resumo anual.