Procedemento

Modelo 196. Declaración Informativa. Resumo anual de retencións e ingresos á conta sobre rendementos do capital mobiliario e rendas obtidas pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras.