Procedemento

Modelo 198. Declaración Informativa. Declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios.