Procedemento

Modelo 210. IRNR. Imposto sobre a renda de non residentes sen establecemento permanente.

Presentación devengos ata 31-12-2010