Procedemento

Modelo 210. IRNR. Imposto sobre a renda de non residentes sen establecemento permanente.

Presentacións utilizando datos de declaracións presentadas previamente ou de períodos anteriores