Procedemento

Modelo 216. IRNR. Imposto sobre a renda de non residentes. Rendas obtidas sen mediación de establecemento permanente. Retencións e ingresos á conta (declaración - documento de ingreso).