Procedemento

Modelo 308. IVE. Réxime especial da recarga equivalencia, artigo 30 bis do Regulamento do IVE e suxeitos pasivos ocasionais. Solicitude de devolución.

Presentación de exercicios anteriores