Procedemento

Modelo 117. Retencións e ingresos á conta en Imposto sobre a renda das persoas físicas, Imposto sobre sociedades e Imposto sobre a renda de non-residentes. Rendas procedentes de transmisión ou reembolso de accións ou participacións en Institucións de Investimento Colectivo e das transmisións de dereitos de subscrición.